آن لحظه مرا به خاطر آور
توسط : بر ز خ

سلام

افتاده اگر به خاک دیدی

از شاخه جدا شقایقی را

یا در دل موج سهمناکی

طوفان بشکسته قایقی را

گر صبح بهار جای شبنم

بر شاخه گلی تگرگ دیدی

یا صید به خون کشیده‌ای را

افتاده به کام مرگ دیدی

ای عشق مرا نکرده باور

آن لحظه مــــــــــــــــــــــــــــــــــرا به خاطر آور

 


شنبه 8/2/1386 - 22:13
پسندیدم 0
UserName