حدیث
توسط : akbarireza
دو چیز را هرگز فراموش مکن یکی خدا را و دیگری مرگ دو چیز را فراموش کن یکی کسی که به تو بدی کرده و دیگری کسی که به او خوبی کردی
شنبه 8/2/1386 - 19:55
پسندیدم 0
UserName