نميميرد گل خورشيد
توسط : haji bina
بسمه تعالي
نمي ميرد گل خورشيد
از:علي اكبر صادقي"رشاد"
*بياد شهيدان گمنام
اگر بي رنگ ميگردد.شفق دم سكهء خورشيد
اگر از بام تيغ كوه ميغلطد
بخاك آلالهءخورشيد
اگر خونزار ميگردد چكاد كوه
و دشت و خطه.
از خون گل خورشيد
اگر از خون گرم لالهء خورشيد
آتش در كيان ابر مي افتد
اگر شبگاه ها خاموش ميگردد صداي خندهء خورشيد
اگز"طاغوت شب" مي گسترد.هرجا پر خود را
و مي پوشد سيه.در سوك
"خورشيد شهيد" از گيتي تاريك
واز هر چيز بوي مرگ ميايد
نميميرد...
نميميرد گل خورشيد
دو باره باز مي خندد
دوباره باز مي جوشد
وبا تيغ نگاه خويش.از اندام شب
قيرين كفن را مي كند صد چاك
-برمي خيزد آزادانه .ديگر بار
وخون سرخ و گرمش
در رگ دريا و ساحل
مي شود جاري
-"پيام خون" خود را
بر فراز روز ميخواند
اگر از بام تيغ كوه مي لغزد بخاك آلالهء خورشيد
اگر خاموش ميگردد
شفق دم چشمهء خورشيد
نمي ميرد گل خورشيد
دوباره باز مي جوشد
دوباره باز مي شورد
و مي تازد بجان هرچه تاريكيست
كه در"پيغام نامه"
گفته.خورشيد آفرين .يزدان
:"مپنداريد پيكارآوران راه حق را مرده"
"اي مردم"
"كه آنها زنده ميباشند"(1)
                       .
1ايما به آيه شهيدان
"ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا"بل احياء
عند ربهم يرزقون
                                                                                    .
وبلاگ معلم
شنبه 8/2/1386 - 18:54
پسندیدم 0
UserName