حضرت علي(ع) ميفرمايند"
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
الاسلام يعلوولايعلي عليه
مجله ماهانه درسهايي از مكتب اسلام
شرايط يك زمامدار صالح
اميرمومنان علي(ع) مي فرمايد:
لا يقيم امرالله سبحانه الا من لايصانع.ولايضارع
ولا يتبع المطامع
هنگاميكه برخي مسئله"سازش با معاويه"را به امام پيشنهاد كردند كه اورا برمسند حكومت باقي بگذارد
وي در پاسخ اين گروه فرمود:
طبعا"كسي ميتواند زمام امور را بدست گيردوفرمان خدا
رادر اجتماع اجراءكند كه سه شرط زير را دارا باشد:
1-من لايصانع:آن كسيكه در راه مصالح مردم سازشكار و
و زد وبندچي نباشد.
2-من لايضارع: بركار باطل خود.لباس حق نپوشاند.وازكار
وشيوه باطل گراهابپرهيزد.
3-ولا يتبع المطامع: چشم طمع به اموال عمومي ندوزد.ودر پي مطامع نرود.
نهج البلاغه:كلمات قصارشماره 110
                           .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

شنبه 8/2/1386 - 18:52
پسندیدم 0
UserName