هميشه من يادت بودم
توسط : مری عشقی
هميشه من يادت بودم
تو اما منو نخواستي
ديگه از پيشت ميرم
اينو يادت باشه
اين خوبيه كه تو دنيا مي مونه
مواظب اون دلت باشي
كسي جرات شكستن نكنه
هنوزم عشق تو مونده در فضاي دل من
اي خدا كاري بكن دل اون بشه خونه من
هنوزم عاشقته اين دل ويرونه من
با تو بودن و بي تو بودن قسمت نكنه با كسي اين دل من
اگه خورشيد نتونه برگردونه گرميه عشق به من
اي خدا كاري بكن ديگه عمري نمونه واسه من
اگه هنوز فراموشم نكردي
اگه هنوز عشق منو از دلت رها نكردي
اگه بشه پيشم دوباره برگردي
مي شود زنده به يك باره اين دل من
بي تو ويرانه شود اين خانه من
بي تو شايد زنده ام
در دل اما مرده ام
درياب مرا آن عاشق ديوانه منم
ره عشق پيموده و مستانه عشقت
عاشقان نقطه پرگار وجودند ولي       عشق داند كه در اين دايره سرگردانند
شنبه 8/2/1386 - 18:35
پسندیدم 0
UserName