دوستي
توسط : MAHMOUD
از خداوندي كه بذر دوستي را در دلها مي پاشد ،بخواهيم كه اين دوستي ها هميشه پايدار باشد .
شنبه 8/2/1386 - 18:1
پسندیدم 0
UserName