براي دوستاني كه از مرگ مي نويسند
توسط : MAHMOUD

مرگ براي همگي آسايش جاودان است ، زيرا مردان را از نامردان و نامردان را از نامردي مي رهاند.     سنايي غزنوي

شنبه 8/2/1386 - 17:57
پسندیدم 0
UserName