بزن گل بوسه بر خاك شهيدان ...
توسط : padeshahedel
شهادت لاله را روئيدني كرد / شهادت سنگ را بوئيدني كرد / بزن گل بوسه بر خاك شهيدان / شهادت خاك را بوسيدني كرد
شنبه 8/2/1386 - 11:17
پسندیدم 0
UserName