حديث
توسط : mahmoodrezaeian

رسول اعظم (ص):

هركس با زن نامحرمي دست دهد،به خشم خداگرفتار مي شود.

شنبه 8/2/1386 - 10:31
پسندیدم 0
UserName