جبران خلیل جبران
توسط : blueaster

هفت بار روح خود را تحقیر کردم:

اولین بار : هنگامی بود که برای رسیدن به بلند مرتبگی، خود را فروتن نشان می داد.

دومین بار : هنگامی که در مقابل فلج ها می لنگید.

سومین بار : آن زمان که در انتخاب خویش بین آسان و سخت، آسان را برگزید.

چهارمین بار : وقتی که مرتکب گناهی شد و به خویشتن تسلی داد که دیگران هم گناه می کنند.

پنجمین بار : آن گاه که به علت ضعف و ناتوانی از کاری سر باز زد و صبر را حمل بر قدرت و توانایی اش دانست.

ششمین بار : زمانی که چهره ای زشت را تحقیر کرد در حالی که نمی دانست آن چهره یکی از نقابهای خویش است.

هفتمین بار : وقتی که زبان به مدح و ستایش گشود و انگاشت که فضیلت است.

شنبه 8/2/1386 - 10:26
پسندیدم 0
UserName