تسليت
توسط : mahmoodrezaeian

وفات بزرگ بانوي اسلام فاطمه صغري رابه تمام مسلمين جهان وتمام عدالت خواهان جهان تسليت عرض مي كنم .ضمنا يك خاطره ازخانواده حضرت مرعشي نجفي چاپ مي كنم ايشان مي فرمايندپدرم به همراه خانواده .براي بدست آوردن علم به مدينه رفتنندبعدازچله سفر بارسفربه قم بستند سوال كردم پدرجان چطورشد كه مي خواهي برگديد به قم فرمودند پسرم من براي مطالبي به اينجا آمده بودم همه را از امام صادق (ع)جواب گرفت الا يك موضوع گفتم پدرجان آن يك موضوع چه بود فرمودند من قبر پنهان فاطمه زهرا (س)رااز امام پرسيدم فرمودند هرچه مي خواهي ازما بپرس الا اين موضوع گفتم فدايت شوم قول مي دهم به هيچكس نكويم امام فرمودند اسرار نكن چون مادرم خودش خواسته قبرمباركش پنهان بماند ولي يك موضوع رابراي شمايادآرري مي كنم كه برو به قم هرگاه قبرفاطمه معصومه (س)زيارت كني ثواب زيارت قبرمادرمااهلبيت رابه شما مي نويسند

آدرس كتابخانه حضرت آيت الله عظمي مرعشي نجفي

شنبه 8/2/1386 - 10:25
پسندیدم 0
UserName