هنگام بلا به قم پناه برید...
توسط : دیوژن م
هرگاه  شهر پر از فتنه و بلا شد به قم و حوالی آن پناه بريد  زيرا بلا ها به آن شهر نمی رسد.
          امام صادق (ع)
شنبه 8/2/1386 - 9:27
پسندیدم 0
UserName