انگشتر فيروزه
 

پيامبر (ص) :

 خداوند عالميان مي فرمايد

 كه من شرم دارم

 از دستي كه بسوي من بلند شود

 به دعا و در آن

 انگشتر فيروزه

 باشد پس او را

 نا اميد بر گردانم .

شنبه 8/2/1386 - 8:36
پسندیدم 0
UserName