علم و ایمان
توسط : blueaster
  علم به ما روشنائي و توانائي مي بخشد و ايمان  عشق و اميد و گرمي؛علم ابزار مي سازد و ايمان مقصد؛علم سرعت مي دهد وايمان جهت؛علم توانستن است و ايمان خوب خواستن؛علم مي نماياندكه چه هست و ايمان الهام مي بخشد كه چه بايد كرد؛علم انقلاب برون است و ايمان انقلاب درون؛علم جهان را جهان آدمي مي كند و ايمان روان را روان آدميت مي سازد؛علم وجود انسان را به صورت افقي گسترش مي دهد و ايمان به شكل عمودي بالا مي برد؛علم طبيعت ساز است و ايمان انسان ساز؛هم علم به انسان نيرو مي دهد هم ايمان؛اما علم نيروي منفصل مي دهد و ايمان نيروي متصل؛علم زيبائي عقل است و ايمان زيبائي روح علم زيبائي انديشه است و ايمان زيبائي احساس .

                       استاد مرتضي مطهري از« كتاب انسان و ايمان»

شنبه 8/2/1386 - 8:5
پسندیدم 0
UserName