زندگی
توسط : blueaster
زندگي را هر طور ببيني زيباست.

 

زندگي همچون مقداري خمير است در دستان تو كه مي تواني آن را تغيير دهي.

زندگي ساعت بي عقربه است كه در آن عاطفه ها مي خوابند.

زندگي جدولي است كه هر كس به حلش پي ببرد جايزه اش مرگ است.

شنبه 8/2/1386 - 8:0
پسندیدم 0
UserName