انتخاب كردن كتاب براي كودكان
 

كتابي را براي فرزند خود انتخاب كنيد كه : 

 هر دو از خواندن آن لذت مي بريد و به موضوع آن علاقه منديد. 

 با خواندن آن ، كودك شما دانستني هايي درباره جهان پيرامون خود مي آموزد.

 به شما كمك مي كند كه آنچه درذهن خود داريد ، بيان كنيد.

به كودك كمك مي كند تا احساس خوب و مثبتي از خود داشته باشد و به قابليت هاي تازه خود پي ببرد. 

 به كودك كمك كند كه بداند در دنياي اطراف او كودكان ديگري هم هستند كه شرايط  و احساسات مشابهي با او دارند. 

 به كودك كمك كند تا مفاهيم و معاني ارزش ها، سنت ها ، خانواده ، جامعه و... را درك كند. 

 در سنين شيرخوارگي ، كودك از خواندن چه نوع كتاب هايي لذت مي برد؟  

 كودك از بدو تولد از شنيدن صداي كتاب خواندن شما لذت مي برد، براي او شنيدن صداي گرم و دلنشين شما لذتبخش ترين چيز در دنياست . تا زماني كه كودك با حوصله به سخنان شما گوش مي دهد كتابخواني را ادامه دهيد.  

 قبل از خواب ، هنگامي كه كودك با شيئي بازي مي كند و آن را روي زمين مي غلتاند زمان مناسبي براي گوش كردن به كتاب خواني شماست.

  به كودك امكان آشنا شدن با كتاب به شيوه خودش  را بدهيد. در اين سن ،  كودك دوست دارد اشياء را بـِجَود، پاره كند، روي آنها بنشيند يا بايستد . بنابراين از كتابهاي نرم ، پارچه اي و مقاوم استفاده كنيد.

  كتاب هايي كه در هر صفحه ، يك تصوير كامل و مشخص دارند. 

 كتاب هايي كه داستان بسيار كوتاه و درباره موضوع هايي آشنا و مملوس با زندگي كودك دارند .

 

شنبه 8/2/1386 - 7:59
پسندیدم 0
UserName