جبران خلیل جبران
توسط : blueaster
your friend is your need anzwered he is your field which you sow with love and reap with thanks giving

 

دوست شما همان دعاي شماست كه مستجاب شده .مزرعه شماست كه در آن با عشق دانه مي كاريد و با شكر درو مي كنيد.

Is there aught you would with had? all you have shall some day be given therefore give now that the season of giving may be yours and not your inheritors

آيا چيزي هست كه بايد از بخشش آن دريغ كرد؟ هر چه هست روزي به ناچار خود به خود بخشيده خواهد شد پس چه بهتر اكنون كه كسي را بدان نيازي هست ببخشي تا فرصت از آن تو باشد و بر وارثان نماند.

شنبه 8/2/1386 - 7:58
پسندیدم 0
UserName