خود را باور کن
توسط : blueaster

گاه آسان نیست که خندان با جهان روبرو شوی ، هنگامی که
دلی پر درد داری
شهامتی بس بزرگ میخواهد
بازگشت به خویشتن و دست یافتن به نیروی درون
و بدان که فردا روز دیگری خواهد بود با رهاوردی نو
اگر بتوانی بردبار بمانی و فردا را ببینی
از نو آدمی خواهی شد
پرتوانتر
با درک افزون
و به خود می بالی که به این بردباری توانا بوده ای


                                                                            کتی اوبارا
شنبه 8/2/1386 - 7:56
پسندیدم 0
UserName