آدم...
توسط : blueaster

آدم آمد. آدم خدا را ديد. آدم از خدا دور شد. آدم بهشت را ديد. آدم از بهشت دور شد. آدم فرشتگان را ديد. زيبايي اش را تاب نياورد و گريخت. آدم شيطان را ديد. آدم شيطان را خواست. آدم جنگيد. كشت و ويران كرد. آدم فلز را از معادن استخراج كرد. از فلز قلب هاي سخت ساخت و با قلب هاي سخت جنگيد. آدم صداي تانك را با صداي پرندگان عوض كرد. آدم صداي بال پرندگلن مهاجر را با صداي بال هواپيماهاي جنگي عوض كرد و ابرهايي كه باران به زمين مي آوردند را با موشك هايي كه بمب اتمي مي آورند، عوض كرد. آدم زمين سبز را به رنگ خون درآورد. آدم تباهي آورد. آدم تباه شد. آدم مرد؛ و هرگز نفهميد كه چه فرصت بزرگي را از دست داده است.

 

شنبه 8/2/1386 - 7:53
پسندیدم 0
UserName