عشق
توسط : n@sim20

      عشق نیرویی است که می تواند خلق کند یا تخريب نماید.

      وجود دارد و همیشه خواهد بود

      به زندگی معنی می دهد و جهت خوبی را نشان می دهد.

      عشق هرگز نمی میرد

       عشق همه چیز است

  و

      به همین دلیل مردم نسبت به آن بدبین هستند

      چیزی است که واقعا" ارزش جنگیدن

      شجاع بودن

   و

      خطر کردن را دارد.

شنبه 8/2/1386 - 1:0
پسندیدم 0
UserName