امتحان هوش
توسط : shokry1344
به نام خدا
امتحان هوش
تا آخر هيچ يك از شاگردان نتوانست به سئوالی كه معلم عاليقدر طرح‏ كرده بود
 جواب درستی بدهد . هر كس جوابی داد و هيچكدام مورد پسند واقع‏ نشد .
 سئوالی كه رسول اكرم در ميان اصحاب خود طرح كرد اين بود .
" در ميان دستگيره‏های ايمان كداميك از همه محكمتر است ؟ " .
يكی از اصحاب : " نماز "
رسول اكرم : " نه "
ديگری : " زكات "
رسول اكرم : " نه "
سومی : " روزه "
رسول اكرم : " نه "
چهارمی : " حج و عمره "
رسول اكرم : " نه "
پنجمی : " جهاد "
رسول اكرم : " نه " .
عاقبت جوابی كه مورد قبول واقع شود از ميان جمع حاضر داده نشد ،
 خود حضرت فرمود :
" تمام اينهايی كه نام برديد كارهای بزرگ و با فضيلتی است ، ولی‏
هيچكدام از اينها آنكه من پرسيدم نيست . محكمترين دستگيره‏های ايمان‏
دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست
داستان راستان جلد دوم
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
جمعه 7/2/1386 - 20:15
پسندیدم 0
UserName