چه خوش باشد...
توسط : goolrooz2
 چه خوش باشد که مهمانم تو باشی شبی هم ماه تابانم توباشی* چه خوش باشد که من بیدار باشم عیان در پیش چشمانم تو باشی* چه خوش باشد که در پیش حسودان تمام راز پنهانم تو باشی* چه خوش باشد که من افتم به دامی کلید فتح زندانم تو باشی* چه خوش باشد ببندندم چو مجنون برای ان که جانانم توباشی* چه خوش باشد شبی پایان بگیرد ولی خورشید پنهانم توباشی* چه خوش باشد که در اتش بسوزم اگر شمع فروزانم تو باشی* چه خوش باشد که در هنگام شادی به دستم جامرقصانم تو باشی* چه خوش باشد نماز صبح روزی به حق گر دین و ایمانم تو باشی* چه خوش باشد که در هنگام مردن شروع راه پایانم تو باشی
جمعه 7/2/1386 - 19:11
پسندیدم 0
UserName
x