تمرين براي آگاهي و بهبود مهارت
توسط : blueaster

1- خودتان را ببينيد

حالات و حركات خود را به سادگي ميتوانيد ببينيد.براي اين كار مي توانيد از آينه يا وسايل ديگر كمك بگيريد. بهتر از همه استفاده از دوربين ويدئو است. خودتان را در حال راه رفتن و سخن گفتن مشاهده كنيد. دقت كنيد كه بالاتنه شما چه پيامي را مي فرستد؟ آيا صاف يا خميده و يا در حالتي بين اين دو ايستاده ايد؟ اگر پاهاي خود را روي هم انداخته و به ديوار تكيه زده ايد و در حالت غير رسمي ايستاده ايد توجه كنيد كه اين حالت بيشتر نشان از بدسليقگي است تا از خودماني بودن.

2- قدم برداشتن پشت به ديوار

در مسابقات ملكه زيبايي، حالت بالاتنه داوطلبين، هميشه حاكي از اعتماد به نفس آنهاست. يكي از دلايل اين اعتماد به نفس، استفاده از تمرين« قدم برداشتن پشت به ديوار» است كه بوسيله يكي از معروفترين ملكه هاي زيبايي مورد استفاده قرار گرفت. پيشنهاد او اين است كه پشت به ديوار بايستيد به گونه اي كه پاشنه پاها و شانه ها با ديوار تماس داشته باشند. سپس ستون فقرات خود را صاف نگهداريد. در همين حالت با كمي انعطاف چند قدم به جلو برداريد. توجه كنيد كه هر چقدر كشيده و بلندتر به نظر بيايد،اعتماد به نفس بيشتري از خود ساطع مي كنيد. اگر اين تمرين را مرتب انجام دهيد، پيشرفت فوق العاده اي خواهيد كرد.

3- تمرين دو قدم

هنگامي كه مي خواهيد براي يك جمع سخنراني كنيد از كسي بخواهيد كه تعداد قدم هاي شما را به اطراف بشمارد. پس از آن به روش « دو قدم » فكر كنيد. اغلب ما فقط براي اين كه حركتي كرده باشيم، با ترديد و گام هاي كوچك حركت مي كنيم و در همان حالت حس مي كنيم به زمين چسبيده ايم. با اين كه همين مقدار حركت نيز بهتر از ثابت ايستادن است، ولي از عدم اطمينان حكايت مي كند. اگر روش « دو قدم » راانجام دهيد و حداقل دو قدم به سمت مخاطب برداريد، خود را ملزم ساخته ايد كه به منظوري خاص حركت كنيد. اگر اين روش را با يك ارتباط بصري موثر نيز توام كنيد، مي توانيد در حالتي صريح و مطمئن مطلب خود را شرح دهيد.

4- در جلسات بايستيد

براي تمرين حالت و حركت، هنگامي كه مطلب مهمي براي گفتن داريد، بايستيد. اين عمل تاكيد بيشتري به پيام شما مي دهد. وقتي كه در يك جلسه رو در رو مي خواهيد ايده اي را بيان كنيد و يا كالايي را بفروشيد، اين نكته را در نظر بگيريد و مطلب خود را ايستاده بيان كنيد. مي توانيد براي نفوذ و تاثير بيشتر از روش هاي جديد و مختلفي نيز استفاده كنيد.

جمعه 7/2/1386 - 18:16
پسندیدم 0
UserName
x