قرآن راه نجات ماست
توسط : haji bina

بسمه تعالي
راه نجات
از:منصور اميني
اي دردمند خسته و درمانده
اي مستمند ازهمه جارانده
اي آنكه نا اميدوپريشاني
اي آنكه دلشكسته وحيراني
گر روزگارباتونمي سازد
گر سرنوشت برتوهمي تازد
يابرتواين زمين وزمان تنگست
ياباتو آسمان همه در جنگست
برخيزو دل قوي كن وباور كن
وز اشك شوق ديده خودتركن
آنكس كه آفريده ترا جانا
تنها رها نكرده دراين دنيا
هر درد بي دوا كه ترا باشد
درمانش در كتاب خدا باشد
برخيز و روي خويش به قرآن كن
زندان روح خويش .گلستان كن
هرآرزوي كه در دل و جان داري
هر مشكلي.بسينه نهان .داري
قرآن بود كليد معمايت
قرآن رساندت به هدفهايت
هر خشك وتر كه هست بقرآن1
قرآن دواي درد دل و جانست
قرآن ترا حيات دگر بخشد
در جنگ زندگيت ظفر بخشد
قرآن كند زلوث گنه پاكت
قرآن كند ز خاك بر افلاكت
قرآن كتاب خالق سبحان است
بالله.راه نجات بقرآن است
1-ولارطب ولايابس الا في كتاب مبين(انعام 59)
                                                                               .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

جمعه 7/2/1386 - 6:33
پسندیدم 0
UserName