من جاري هستم تا...
توسط : montazer_mj

مندر رودخانه ي روان زندگي جاري هستم تا

همچون قطره به درياي رحمت  بپيوندم

قطره  درياست اگر بادرياست ورنه او قطره ودريا,درياست

(ويسكات)

جمعه 7/2/1386 - 6:3
پسندیدم 0
UserName
x