هدف از...
توسط : montazer_mj

هدف از زندگي؟

آنچه را كه خداوند به تو دادهاست درك كني

طريق زندگي؟

تو آن را گسترش دهي براي كشف حقايق

معناي زندگي؟

تودر نهايت اين دو راواسپاريوبه او (خدا)بپيوندي.

جمعه 7/2/1386 - 5:46
پسندیدم 0
UserName
x