دورغگو كيه..
توسط : montazer_mj
دروغ يعني اينكه خودت را فريب دهي ودروغگو كسي است كه خودش را فريب دهدوپيوسته به هواها وشهوات نفس خودمشغول باشدوخوشحال باشد وامور دين خود رابتاخير اندازدبه خاطر آرزوهايش.
جمعه 7/2/1386 - 5:32
پسندیدم 0
UserName
x