شعر حافظ- دنیای دون
توسط : Arubarzan
 

نه عمرخضربماند نه ملک اسکندر----- نزاع برسردنیی دون مکن درویش

می گوینداسکندرزمانی که درحال احتضاربود وصیت کردکه:

دستهای مراازتابوت بیرون بگذارید تا مردم بدانند اسکندری که دنیا را گرفت درآخرکار دست خالی ازدنیا رفت.

بعضیها فکرمی کنند هرکس قرآن خوان باشد وقرآن را بداند به بهشت می رود.درحالی که همه قرآن را می دانند وتا حدودی با قرآن آشنا هستند،چه کسانی که قرآن را بلدند وچه کسانی که قرآن را بلد نیستند.مثال:

قرآن می گوید:دروغ نگویید،دزدی نکنید،مال یتیم را نخورید،نمازبخوانید،زکات بدهید،حق دیگران را رعایت کنید،دنیا متاعی قلیل است و...

چه کسی اینها را نمی داند؟پس مشکل درعمل کردن به قرآن است، نه بلد بودن وبلد نبودن!

قرآن مثل داروخانه است.

کسی که درد دارد به داروخانۀ قرآن می رود.قران نسخه ای برای اوتجویزمی کند.حال اگردردمند طبق دستورعمل کند،دردش بهبود می یابد.واگرعمل نکند،نه تنها دردش بهبود نمی یابد بلکه قرآن نیزدیگردارویی برای اوتجویزنمی کند.مثال:

قرآن می گوید:دنیا متاع قلیل است.یعنی دنیا را کالامی داند،آن هم کالایی بی ارزش وازانسان می خواهد که به خاطراین کالای بی ارزش ازراه راست منحرف نشود،دروغ نگوید،تهمت نزند،حرام وحلال نکند،حق وناحق نکند،چاپلوسی نکند،تظاهرنکند.

خوب!این دارورا قرآن تجویزکرده است.ازاین به بعد مسئولیت من وشما شروع می شود. اگربه نسخۀ قران عمل کنیم،نسخۀ بعدی را می پیچد واگرعمل نکنیم دیگرنسخه نمی دهد.

این دارو را که دنیا بی ارزش است،چه کسی ندارد ویا نمی داند؟

همه می دانند،چه باسواد وچه بی سواد!

مهم اینجاست که چه کسی به آن عمل می کند؟

شما فکرمی کنید که آدمهای خلافکاراین مسئله را نمی دانند؟همه می دانند.

اما آیا می دانید که چرا دنیا به هیچ کس نمی رسد؟

دنیا مثل آهن است ومردم مثل آهنربا:هرکس سعی می کند که این آهن را طرف خود بکشد.درنتیجه به خاطرکشش ازدوطرف مقابل،آهن وسط می ماند.

واما خود دنیا،ازدنی می اید به معنای پست!

مولوی می گوید:

چیست دنیا ازخدا غافل شدن--- نی قماش ونقده ومیزان و زن

ما زمانی که ازخدا غافل هستیم،دردنیا هستیم.نه وقتی که اسباب ووسایل دنیا را داریم!

البته غفلت ازیاد خدا باعث آبادانی دنیا می شود وبه همین دلیل غفلت بد نیست.

                                          با تشکر- آریوبرزن

پنج شنبه 6/2/1386 - 23:41
پسندیدم 0
UserName