شعرحافظ- راز رمز
توسط : Arubarzan
 

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی----- گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

اگردرروزبا ده نفربرخورد کنی،با هریک به طریق خاصی صحبت خواهی کرد.انسان با هرکس نسبت به تصوروشناختش برخورد می کند.با یکی ممکن است درمورد کارصحبت کند،با یکی ممکن است درمورد اجتماع صحبت کند،با یکی درمورد اقتصاد وبا یکی درمورد سیاست وهمین طورالی آخر.

ممکن است انسان با یک نفردرمورد هم مسائل اجتماعی وهم اقتصادی وهم سیاسی وهم مسائل دیگرصحبت کند،اما مسائل شخصی را فقط با یک نفروآن هم کسی که محرم باشد،صحبت می کند.

پس اگرمی خواهی پای درد دل کسی بنشینی باید اول محرم اوشوی.هرکس لیاقت ندارد که مسائل شخصی آدم را بداند.هرکسی لیاقت ندارد که رازدرون آدم را بداند.هرکسی به دل انسان راه ندارد.گفتم دل!!

حتی نزدیکان هم لیاقت ندارند تا به دل آدم وارد شوند وازرمزورازدل باخبرشوند.

درخلقت وآفرینش وملکوت خداوند رازهایی است که هرکسی را بدانها راه نیست.باید ابراهیم باشی تا ملکوت را نشانت دهند.

برای ابراهیم شدن باید ابتلی شوی واتمام کلمه کنی وقلبی سلیم آوری وگویی اسلمت لرب العالمین.اینکه اینها چقدربها دارند؟نمی دانم!!

                                     با تشکر- آریوبرزن

پنج شنبه 6/2/1386 - 23:39
پسندیدم 0
UserName