شعرمولانا- انواع قبله
توسط : Arubarzan
 

قبلۀ زاهد بود یزدان بَر----- قبلۀ مطمع بود همیان زر

مولوی قبلۀ افراد مختلف را بررسی کرده است.

قبلۀ شکم پرست،سفرۀ غذا است.

قبلۀ عارف،نوروصال است.

قبلۀ نادان،خیال است.

قبلۀ زاهد،یزدان نیک است.

قبلۀ طمع کار،همیان زراست.

قبلۀ اهل معنی،صبرودرنگ است.

قبلۀ صورت پرست،نقش سنگ است.

قبلۀ اهل باطن،ذوالمنن است.

قبلۀ ظاهرپرست،روی زن است.

                                         با تشکرآریوبرزن

پنج شنبه 6/2/1386 - 23:31
پسندیدم 0
UserName
x