ميدوني چرا رنگ....
توسط : ronak_18

مي دوني چرا رنگ غروب سرخه؟ چون خورشيد وقتي مي بينه من وتو با هم دوستيم آتيش مي گيره

پنج شنبه 6/2/1386 - 20:32
پسندیدم 0
UserName
x