دنياروبدساختن....
توسط : ronak_18

دنيا رو بد ساختن .. کسي را که دوست داري . تو را دوست نمي دارد .. کسي که تو را دوست دارد . تو دوستش نمي داري .. اما کسي که تو دوستش داري و اوهم تو را دوست دارد به رسم و ايين هرگز به هم نمي رسند و اين رنج است

پنج شنبه 6/2/1386 - 20:4
پسندیدم 0
UserName
x