عجيب اما واقعي
توسط : MOTTAHET
   روزي ژوزف استالين به "بريا" رئيس پليس مخفي خود تلفن زد و گفت: من پيپ خودم را گم كرده ام.
   پس از نيم ساعت مجدداً تلفن كرد و گفت: آقاي بريا! بيهوده وقت خود را تلف نكن، من پيپم را پيدا كردم.
   بريا، رئيس سازمان مخوف امنيت از استالين معذرت خواست و گفت: متأسفانه خيلي دير خبر داديد، چون ما چهارصد نفر را دستگير كرديم كه صد و هشتاد نفر از آنها هم اقرار كردند كه پيپ شما را دزديده اند و ما هم آنها را اعدام كرديم!!
 

SEPAH                                                                                                                                                                                                                                        

پنج شنبه 6/2/1386 - 17:26
پسندیدم 0
UserName