چرا بعضي از اوقات بي دليل اندوهگين مي شويم؟
توسط : MOTTAHET
   جابر جعفي گويد: در برابر امام باقر (عليه السلام) بودم كه دل گرفته شدم؛ به حضرت عرض كردم: گاهي بدون اينكه مصيبتي به من برسد يا ناراحتي داشته باشم، اندوهگين مي شوم، تا آنجا كه خانواده و دوستانم، اثرش را در رخسارم مشاهده مي كنند؛ چرا اينگونه است؟
   حضرت فرمودند: آري اي جابر، خداي عزوجل، مؤمنين را از طينت بهشتي آفريد و از نسيم روح خويش در آنها جاري ساخت؛ از اين روست كه مؤمن، برادرِ پدر و مادري مؤمن است؛ پس هرگاه به يكي از آن ارواح در شهري اندوهي رسد، آن روح ديگر اندوهگين مي شود؛ زيرا از جنس اوست...

                                                                SEPAH

پنج شنبه 6/2/1386 - 17:18
پسندیدم 0
UserName