شعر حافظ- امربه معروف،نهی ازمنکر
توسط : Arubarzan

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت------ که گناه دگران برتونخواهند نوشت

من اگرنیکم اگربد توبرو خود را با ش------  هرکسی آن درود عاقبت کارکه کشت

درقرآن آمده است که «هیچکس بارکناه دیگری را برنمی دارد.»البته این گفته منافاتی با امربه معروف ونهی ازمنکرندارد.قرآن عیب جویی وتجسس درزندگی دیگران را محکوم کرده وبا آن مخالف است.وبه صراحت گفته که هرکس مسئول اعمال خود است.

امّا امربه معروف ونهی ازمنکردررابطه با اعمال ظاهری انسان درجامعه می باشد.برای اینکه اگردرجامعه ای کارهای زشت انجام شود وکسی هم آن را محکوم نکند،کم کم اعمال زشت درجامعه رواج پیدا می کند.وپس ازمدّتی درآن جامعه منکر،معروف ومعروف،

منکرمی شود.وچنین جامعه ای ازپایه واسا س نابود می شود.(به شرطی که درمسئله امربه معروف ونهی ازمنکرسلیقه شخصی به کارنرود.)علّامه طبا طبایی می گوید: درشهری سه گروه زندگی می کردند.گروه اوّل هرنوع گناهی را مرتکب می شدند.گروه دوّم نه گناه می کردند ونه به گناه کاران کاری داشتند.گزوه سوّم ازگناه کاران انتقاد می کردند.(نهی ازمنکر).سرانجام شبی گروه سوم که ناراحت بودند ازشهرخارج شدند.و خداوند هم گروه اول را که گناه می کردند وهم گروه دوم را که نهی ازمنکرنمی کردند،عذاب کرد.

                                        با تشکر- آریوبرزن

جمعه 31/1/1386 - 8:25
پسندیدم 3
UserName