1 رسول اكرم و دو حلقه جمعيت

 

رسول اكرم " ص " وارد مسجد ( مسجد مدينه ( 1 " شد ، چشمش به دو اجتماع افتاد كه از دو دسته تشكيل شده بود ، و هر دسته‏ای حلقه‏ای تشكيل‏ داده سر گرم كاری بودند : يك دسته مشغول عبادت و ذكر و دسته ديگر به‏ تعليم و تعلم و ياد دادن و ياد گرفتن سرگرم بودند ، هر دو دسته را از نظر گذرانيد و از ديدن آنها مسرور و خرسند شد . به كسانی كه همراهش بودند رو كرد و فرمود : " اين هر دو دسته كار نيك می‏كنند و بر خير و سعادتمند " . آنگاه جمله‏ای اضافه كرد : " لكن من برای تعليم و داناكردن فرستاده شده‏ام " ، پس خودش به طرف همان دسته كه به كار
تعليم و تعلم اشتغال داشتند رفت ، و در حلقه آنها نشست ( 2 ) .
پاورقی :
. 1 مسجد مدينه ، در صدر اسلام ، تنها برای اداء فريضه نماز نبود ، بلكه‏
مركز جنب و جوش و فعاليتهای دينی و اجتماعی مسلمانان همان مسجد بود .
هر وقت لازم می‏شد اجتماعی صورت بگيرد مردم را به حضور در مسجد دعوت‏
می‏كردند ، و مردم >  از هر خبر مهمی در آنجا آگاه می‏شدند . و هر تصميم جديدی گرفته می‏شد
در آنجا به مردم اعلام می‏شد .
مسلمانان تا در مكه بودند از هرگونه آزادی و فعاليت اجتماعی محروم‏
بودند ، نه می‏توانستند اعمال و فرائض مذهبی خود را آزادانه انجام دهند و
نه می‏توانستند تعليمات دينی خود را آزادانه فرا گيرند . اين وضع ادامه‏
داشت تا وقتی كه اسلام در نقطه حساس ديگری از عربستان نفوذ كرد كه نامش‏
" يثرب " بود ، و بعدها به نام " مدينة النبی " يعنی شهر پيغمبر
معروف شد . پيغمبر اكرم بنا به پيشنهاد مردم آن شهر و طبق عهد و پيمانی‏
كه آنها با آن حضرت بستند ، به اين شهر هجرت فرمود . ساير مسلمانان نيز
تدريجا به اين شهر هجرت كردند . آزادی فعاليت مسلمانان نيز از اين وقت‏
آغاز شد . اولين كاری كه رسول اكرم بعد از مهاجرت به اين شهر كرد ، اين‏
بود كه زمينی را در نظر گرفت ، و با كمك ياران و اصحاب اين مسجد را در
آنجا ساخت .
. 2 منية المريد ، چاپ بمبئی ، صفحه . 10

شنبه 25/1/1386 - 13:44
پسندیدم 0
UserName