...........
توسط : goolrooz2
 

چاه مکن بهر کسي ، خسته ميشي....ديگ به ديگ چيزي نمي گه....، حال مي کنه....گر صبر کني ، زير پات علف سبز مي شه....صلاح مملکت خويش ، رئيس جمهور داند.....جوجه رو هروقت بشمري جيک جيک مي کنه.....کوه به کوه مي رسه ، ميّت رو زمين نمي مونه....آشپز که دوتا شد هيچ کدوم غذا درست نمي کنن....پاتو از گليمت درازتر نکن ، پات دراز مي شه شلوار به پات کوتاه ميشه

شنبه 25/1/1386 - 12:10
پسندیدم 0
UserName