کاریکلماتور
توسط : MOTTAHET
- برای آنکه آدم سرشناسی شود، شغل سلمانی را انتخاب کرد.
- چون چشمانش دوربین بود، با آنها عکس می گرفت.
- برای آنکه افکارش پریشان نشود، به آن سنجاق زد.
- از بس سرش گرم بود، همه موهایش سوخت.
- وقتی خیالم تخت شد، روی آن خوابیدم.
 

جعفری

شنبه 25/1/1386 - 12:7
پسندیدم 0
UserName