اشتباه انسان
توسط : بر ز خ

سلام
اشتباه انسان از روزي آغاز نشد كه اشتباه كرد از روزي آغاز شد كه پي به اشتباه خود برد واعتراف نكرد.

شنبه 25/1/1386 - 12:1
پسندیدم 0
UserName