شیوه خاصی دارید؟

 در انجام کارها روی شیوه ای خاص تاکید نکنید. شاید کسی بتواند از مسیر کوتاه تر و بهتری شما را به مقصد برساند

شنبه 25/1/1386 - 7:42
پسندیدم 0
UserName