نيايش
توسط : haji bina

 

بسم الله الرحمن الرحيم

غريق

از:م-ح-زورق

موج آوردگان ساحل بحر

بي خبر از اسرت خبرند

ساحل آسودگان دريا نيز

از خطرهاي موج بي خبرند

***

من و تو.ما دو غرقه.دردريا

لحظه لحظه فرو رويم.فرو...

موج در مي كشد غريقش را.

تا نماند نشانه اي از او

***

مي خروشد ز خشم خود دريا

كام او گور زندگاني هاست.

خوب بنگر.ببين.دراين گرداب

آخرين نقطهء اميد كجاست؟

***

همه جا آب مي زند فرياد

لحظه ها همچو اشك مي ريزند...

دل دريا بخويش خواندمان

موج ها دور خويش مي پيچند...

***

آه...ما را بحز خداي بزرگ

چه اميد نجات فردائي است؟

موج بيتاب زندگي تازد.

هستي-آري-بزرگ دريائي است.

***

آي...انسان.غريق بحر وجود.

دل بمرگ سياه خود مسپار.

آخرين پرتو اميد خداست.

دست سوي خداي خود بردار.

***

مگذار آخرين رمقهايت.

در دل موج ها تباه شود.

مگذار اين "خداي گون سيما"

مسخ وابليسي و سياه شود.

                                                                           .

وبلاگ معلم

Moallem weblog

شنبه 25/1/1386 - 5:31
پسندیدم 0
UserName