اسمان پراختر
توسط : haji bina
 

بسم الله الرحمن الرحيم

آسمان پراختر

از:ناصح قمشه اي

شب خيزوتماشاكن خوش گنبدمينارا

اين حجله مهروماه اين كاخ ثريا را

برقافله انجم شب چشم خرد بگشاي

ازعشق.پريشان بين اين جمع حياري را

ازجذبه عشق يارسرگشته چوپرگارند

مجنون وطلبكارند آن ليلي ليلي را

نزروي عبث افراخت معمارازل جانا

اين سقف پرازاختر اين كاخ دل آرارا

اي كاخ نكومنظراي گنبدپراختر

باشي توبهين دفترصاحبدل دانارا

درثابت وسيارت.حيران همه هشياران

هم جاذبه حسنت برده همه دلها را

زين نقش پرازحيرت نقاش ازل بنگر

زين اسم شگفت انگيزبشناس مسمي را

بسيارنشستندي اندر رصد فكرت

نگشودكسي هرگزاين نقش معمارا

درقلزم حيراني افتند نظر بازان

چون دردل شب بيننداين منظرزيبارا

حمدا"لك ياقدوس شكرا"لك سبوح

اي آنكه برافروزي مهرومه وشعري را

                                                                        .

وبلاگ معلم

Moallem weblog

شنبه 25/1/1386 - 5:24
پسندیدم 0
UserName