مجوز خوشبختي ات را بايد خودت صادر كني
توسط : عافی
هرگز منتظر دستي از غيب نباش ، براي خوشبختي و خوب بودن هرگز منتظر نمان هماي سعادت بر سرت بنشيند و يا شاهزاده اي با اسب سفيد از افق هاي دور بيايد و تو را به سرزمين شادماني ها ببرد . مجوز خوشبختي ات را بايد خودت صادر كني . وبراي خوشبخت بودن بايد احساس خوشبختي كني ، زندگي تصويري است كه ذهن تو آن را ترسيم مي كند و تو با قلم موي عشق و ايمان آن را رنگ مي زني . هر چه تصويري روشن تر و رنگ آميزي شادتر داشته باشي ، تابلوي زندگي ات زيباتر است . . .
جمعه 24/1/1386 - 13:5
پسندیدم 0
UserName