...!!!... چرا نميخونيش تا بفهمي چيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توسط : مری عشقی
ومن تورا به كسي هديه مي دهم ، كه از من عاشق ترباشد و از من
براي تو مهربان تر
من تورا به كسي هديه مي دهم كه صداي تو رااز هزار فرسنگ
راه دور ، در خشم ، در مهرباني در دلتنگيدر هزار همهمه
 دنيايكه و تنها بشناسد
من تو را سخاوتمندانه به كسي هديه مي دهم ، كه رازآفتاب گردان
و تمام سخاوتهاي عاشقانة اين گل معصوم را
بداند ، و ترنمدلپذير هر آهنگ
هر نجواي كوچك ، برايش يك خاطره مشترك باشد
او بايد از رنگينكمان چشمان تو ، تشخيص بدهد كه امروز هواي
دلت آفتابي است ، يا آن دلي كهمن
برايش مي ميرم ، سرد و باراني است
اي بهانة زنده بودنم ، توراسخاوتمندانه به كسي هديه مي دهم ، كه
قلبش بعد از دو بار ديدن تو ، باز هم بهديوانگي
و بي پروائي اولين نگاه من بتپد
همانطور عاشق
همانطور مبهوتوقار وجمال بي مثالت
آيا كسي پيدا خواهد شد ؟ از من عاشق تر و از من مهربانتر
براي تو
تورا سخاوتمندانه ، با خود خواهم بخشيد
تو را فقط و فقط به خداميسپارم
تو را فقط به قلب عاشقم هديه خواهم داد....
جمعه 24/1/1386 - 11:40
پسندیدم 0
UserName