«ثار»؛ يعني، خون، دشمن،
توسط : پروازاخر

ثاراللّه

«ثار»؛ يعني، خون، دشمن، کين خواهي و خونخواهي. بهشخصکين خواه «ثائر» و به کسي که از وي کين کشيده شود «مثئور» و به کسي که براي او کين خواهي شده «مثئورٌ به» گويند.

«ثاراللّه» براي اولينبار درمتون شيعه، در زيارتهاي مربوط به امام حسينعليه السلام و زيارت عاشورا ذکر شده است.

مرحوم کليني در باب زيارت قبر امام حسينعليه السلام، به اين ترکيب اشاره کرده و پس از آن، در کامل الزيارات و مصباح کفعمي و بعدها در بحارالانوار نقل شده است: «... السَّلامُ عَلَيْکَ يا ثارَاللَّهِ وَابْنَ ثارِهِ وَالوِتْرَ المَوْتُور...».

اينعبارت درزيارت وارثهمآمده.

قرآن درباره قصاص و خونخواهي ميفرمايد: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسرِفْ فِيالقَتْلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً» ؛ «وکسيکه خونمظلوميراناحق بريزد ما به ولي او حکومت و تسلط به قاتل داديم، پس در مقام انتقام آن ولي در قتل و خونريزي اسراف نکند که او از جانب ما مؤيد و منصور خواهدبود». امامصادقعليه السلام ذيل اين آيه فرمود: «مراد از اين آيه حسينبن عليعليه السلام استکه مظلومکشته شدومااولياي اوييم وقائمماوقتي قيامکند «ثار» اورا طلب خواهدکرد وانتقاماوراخواهد گرفت».

پنج شنبه 23/1/1386 - 18:48
پسندیدم 0
UserName