آب نوشيدن ماهي ها؛ آيا ماهي ها آب مينوشند؟

اين بستگي به محل زندگي ماهي دارد.يعني اين كه ماهي در آب هاي شيرين رودخانه ها و درياچه ها زندگي ميكند يا در آبهاي شور درياها و اقيانوس ها.

در درياها مقدار نمك آب زيادتر از نمك موجود در بدن ماهي است.به همين دليل آّب مدام از بدن ماهي وارد محيط زندگي اش يعني دريا ميشود.اين همان قانون "اسمز" است.يعني جريان آب از محيطي كه شوري كمتري دارد به طرف محيط شورتر ميرود.

پس آب از سلول هاي بدني به محيط زندگي اش تراوش ميكند.ماهي هاي آب شور براي جبران آب از دست رفته بايد مداوم آب بخورند.البته با خوردن آب شور دريا نمك بيشتري به بدن ماهي ميرسد اما آب ششهاي ماهي به راحتي نمك اضافه را دفع ميكند.
اما در آب هاي شيرين درياچه ها و رودخانه ها بر عكس است.يعني در آنجا بدن ماهي نمك بيشتري نسبت به محيط زندگي است دارد و طبق قانون اسمز آب از طريق پوست ماهي وارد سلولهاي بدنش ميشود و ماهي آب شيرين نيازي به خوردن آب ندارد.

پنج شنبه 23/1/1386 - 17:7
پسندیدم 0
UserName