سوت زدن
معلم : پسرم آدم موقع درس خواندن سوت نميزنه!
دانش آموز با خونسردي : اجازه آقا!؟ من درس نميخونم فقط دارم سوت ميزنم.
پنج شنبه 23/1/1386 - 16:57
پسندیدم 0
UserName