اگرتنها شوم...

اگر تنها ترین تنهاها شوم ، باز توهستی

 توکه جانشین همه نداشته هایی ، نفرین ها وآفرین ها بی ثمر است ، اگر تمامی خلق گرگ هار شوند واز آسمان حول وکینه بر سرم ببارد، تو مهربان آسیب ناپذیر من هستی ،            

ای پناهگاه ابدی ، توجانشین همه بی پناهی ها یی

به تو روی می آورم ، واز همه ترسها به سوی تو فرار می کنم.

 پناهم بده.........

    یا من إلیه مفرّی ، أمنّی مما فزعت منه إلیک

پنج شنبه 23/1/1386 - 10:51
پسندیدم 0
UserName