آیینه

قدر آیینه بدانیم چو هست

نه در آن وقت که افتاد و شکست

پنج شنبه 23/1/1386 - 6:45
پسندیدم 0
UserName