تعريف حيا از ديدگاه دانشمندان غربي
توسط : monadi

سلام

 دو نمونه  تعريف زيبا از حيا در آثار غربي‌ها:
 مونتسکيو: حجب و حيا خجالتي است که شخص از نقص و عدم کمال خود دارد.
ويل دورانت: شرم‌رويي نوعي عقب نشيني مدبرانه است که از ترس و پاکي مي‌زايد و با لطف و زرنگي گسترش مي‌يابد

در بين نوشته‌ها و گفتارهاي مختلف در مورد حيا بعضاً تعاريفي ذکر شده است که براي توصيف حيا، اشاره به برخي از آن‌ها خالي از لطف نيست:

 ـ‌ حيا شرمي است برخاسته از ادراک خوبي‌ها و بدي‌هاي اختياري.

 ـ‌ حيا نيرويي است مهارکننده و نظم دهنده که رفتارهاي رواني و فيزيکي انسان را بر اساس «شرع» و «عرف» تنظيم مي‌کند.

 ـ‌ خويشتنداري ارادي فرد در انجام اعمالي که خلاف قاعده و شأن شرعي و عرفي است.

 ـ‌ ويژگي شخصيتي است که باعث مي‌شود فرد نسبت به وقوع کاري که آن را زشت مي‌داند، نوعي احساس بازدارنده يا ناراحت‌کننده داشته باشد.

ـ‌ قدرتي است که انسان را از کارهاي خلاف باز مي‌دارد و اگر انسان گناهي انجام دهد، موجب شرمندگي او مي‌شود

پنج شنبه 23/1/1386 - 2:28
پسندیدم 0
UserName